top of page

Writing helps me clarify my thoughts and beliefs, it pulls me through and lets me to help others...

نوشتن مرا رها می‌کند، از خواب‌های آشفته، از دردهایی که در زنجیر روزمرگی‌های دنباله‌دار آرام نمی‌گیرند... از خاطره‌هایی که می‌آیند، در مغزم رژه می‌روند و گردشان را بر تمام ثانیه‌ها می‌پاشند...

 

نوشتن تعهد من است به زندگی...

bottom of page